Croeso / Welcome

Croeso i wefan sy'n dod a newyddion a sylwadau am ddatblygiadau llyfrgellyddol yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r wefan wrthi'n cael ei ddatblygu ac fe fyddwn yn croesawi syniadau am ddatblygu cynnwys.

 

Welcome to a website provides news and views of library developments in Wales and beyond. This website is under development, please forward any suggestions for content.

Newyddion  /  News

 Am fwy o newyddion am lyfrgelloedd cyhoeddus ar draws Prydain gweler:  http://www.publiclibrariesnews.com/

For more information regarding public libraries click on the above.

Powys i gael gwared ar ddirwyon llyfrgell 

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/62711571

Mai 2023 - Llywodraeth Cymru yn Buddsoddi £1.7m i Drawsnewid Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yng Nghymru 

https://tinyurl.com/4ww3r54h

May 2023 - Welsh Government Invests £1.7m to Transform Museums and Libraries in Wales

https://tinyurl.com/4ww3r54h

September 2022 - Powys becomes latest council to drop fines

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-62659764

Awst 2022 – Haf o Hwyl yn llyfrgelloedd Cymru  https://tinyurl.com/4ame2nyt

August 2022 – Summer of Fun in Welsh Libraries https://tinyurl.com/4capmmr7

Gorffennaf 2022 - Maniffesto Llyfrgelloedd Gwyrdd

https://www.cilip.org.uk/page/GreenLibrariesManifesto

July 2022 – Green Libraries Manifesto

Tachwedd 2021 - Mewn seremoni dathlu gwobr Mary Vaughan Jones, galwodd Philip Pullman am lyfrgell ym mhob ysgol. https://tinyurl.com/h5x3jrrz  

November 2021 – During the ceremony to present the Mary Vaughan Jones prize, Philip Pullman calls for libraries in all schools. (Article in Welsh only)

Tachwedd 2021 - Estyn Allan yn ennill gwobr Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru (Erthygl Saesneg yn unig)

https://tinyurl.com/3efux28e

November 2021 - Estyn Allan wins Welsh Library Team of the Year Award

Tachwedd 2021 – Y Llyfrgell Genedlaethol yn lansio cynllun strategol newydd. https://tinyurl.com/2n2ad8bs  

November 2021 – The National Library of Wales launches its new strategic plan.  https://tinyurl.com/2t7zrmst

Tachwedd 2021 - Mewn seremoni dathlu Gwobr Mary Vaughan Jones, galwodd Philip Pullman am lyfrgell ym mhob ysgol.   

https://tinyurl.com/h5x3jrrz  

November 2021 – During the ceremony to present the Mary Vaughan Jones Prize, Philip Pullman called for libraries in all schools. (Article in Welsh only)

Tachwedd 2021 - Estyn Allan yn ennill gwobr Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru

https://tinyurl.com/3efux28e

November 2021 - Estyn Allan wins Welsh Library Team of the Year Award

 

Hydref 2021 – Mwynhewch Wythnos Llyfrgelloedd, 4-10 Hydref

http://librariesweek.org.uk/

October 2021 – Enjoy Libraries Week, 4-10 October

Ebrill 2021 – Mae adroddiadau blynyddol gwasnaethau llyfrgelloedd Cymru ar gyfer 2019-20 nawr ar gael ar-lein:

Adroddiadau blynyddol y gwasanaeth llyfrgelloedd 2019 i 2020 | LLYW.CYMRU

April 2021 – The Welsh public library service annual reports for 2019-20 are now available online:

Public library service annual reports 2019 to 2020 | GOV.WALES

Chwefror 2021 – Yn dilyn grant gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru bydd gan staff llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru fynediad at becynnau hyfforddi digidol.

https://tinyurl.com/b6ssmvb4

February 2021 Public library staff acrtoss Wales will have access to digital training packages following a grant from the Welsh Government's Cultural Recovery Fund.

Chwefror 2021 – Llyfrgell Genedlaethol Cymru i dderbyn £2.5m ychwanegol yn dilyn deiseb.

https://tinyurl.com/humlqfok

February 2021 – National Library of Wales to receive £2.5m rescue package after protests.

https://tinyurl.com/wh900kka

Tachwedd 2020 – Y Llyfrgell Genedlaethol – Pwyllgor Diwylliant y Senedd yn galw am sicrhau ei dyfodol ariannol ar frys

https://tinyurl.com/yyn9rp3x  

November 2020 - National Library – Senedd Culture Committee calls for urgent action to secure its financial future

https://tinyurl.com/y4b8u3kc

Hydref 2020 – Adroddiad defnyddiol iawn gan Ymddiriedolaeth Carnegie DU, Making a Difference: Libraries, Lockdown and Looking Ahead, sy’n tanlinellu effaith cadarnhaol llyfrgelloedd cyhoeddus.

https://tinyurl.com/yylsddsw

October 2020 – The Carnegie UK Trust has published a very useful report entitled Making a Difference: Libraries, Lockdown and Looking Ahead which underlines the positive impact of public libraries.

5-10 Hydref, 2020 – Wythnos Llyfrgelloedd  

http://www.librariesweek.org.uk/ 

5-10 October, 2020 – Libraries Week

Medi 2020 – Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi “Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Adolygiad wedi’i Deilwra”.

https://tinyurl.com/yapsqv6a

September 2020 – ‘National Library of Wales: Tailored review” has been published by the Welsh Government.

https://tinyurl.com/y8dpdzrw

Medi 2020 – Mae Cyngor Sir Powys wedi cytuno pecyn pum mlynedd o gefnogaeth i lyfrgelloedd sy’n cael eu gweinyddu gan y gymuned yn Llanfair Caereinion, Llanwrtyd, Talgarth a’r Gelli Gandryll.

https://tinyurl.com/y85dsuf5

September 2020 – Powys County Council have agreed a 5-year support package for community run libraries in Llanfair Caereinion, Llanwrtyd Wells, Talgarth and Hay-on-Wye.

https://tinyurl.com/y9pt2j9b

Awst/Medi – Braf yw gweld gwasanaethau llyfrgell ar draws Cymru yn dechrau adfer eu gwasanaethau er budd eu cymunedau.

August/September – It’s pleasing to see libraries across Wales starting to reinstate services for the benefit of their communities.

Gorffennaf 2020 – 13 Gorffennaf yw’r cyfle olaf i gyfrannu sylwadau at ymgynghoriad ar weledigaeth strategol Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2021-2026.

https://www.llyfrgell.cymru/gweledigaethstrategol

July 2020 -  July 13 is the last date to contribute towards the National Library of Wales’ consultation on its strategic vision for 2021-2026.

https://www.library.wales/strategicvision

Gorffennaf 2020 - Wrth i lyfrgelloedd cyhoeddus Cymru a gweddill y DU ddechrau ail-agor yn raddol, beth fydd eu dyfodol? Erthygl yn y Guardian yn codi pryder am ddyfodol llyfrgelloedd Lloegr ac yn wir unrhyw lyfrgell gyhoeddus.

https://tinyurl.com/y7qx75jx

July 2020 – As public libraries in Wales and the rest of the UK implement a phased reopening plan, what will the future hold? A Guardian article raises serious concerns abot the future of libraries in England and indeed any public library.

Ebrill 2020 - Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Ellis-Thomas £250,000 i alluogi llyfrgelloedd cyhoeddus i gynnig adnoddau digidol ychwanegol i’r cyhoedd ac yn rhoi adnoddau i bobl ddarllen ac ymgysylltu ag eraill wrth hunan-ynysu.

https://tinyurl.com/yb8txacq 

April 2020 – Deputy Minister Lord Ellis-Thomas announced £250,000 in funding to enable public libraries to provide additional digital resources to the public and gives people resources to read an engage with whilst self-isolating.

https://tinyurl.com/ychxxhxz

Ebrill 2020 - Health on the Shelf - dyma adroddiad newydd gan The Scottish Library and Information Council sy’n crynhoi ymarfer da ac yn cynnwys argymhellion ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus yn yr Alban i ddatblygu gwasanaethau i hyrwyddo iechyd y cyhoedd.

https://scottishlibraries.org/media/3008/health-on-the-shelf.pdf

April 2020 Health on the Shelf is a new report from The Scottish Library and Information Council that highlights best practice and outlines recommendations for the provision of health services in Scottish public libraries.

Ebrill 2020 - Yn dilyn cau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru yn sgil y firws Cofid-19, gwelwyd cynnydd yn y defnydd o’r gwasanaethau ar-lein. Manteisiwch ar y gwasanaethau rhad ac am ddim yma. Am fwy o fanylion gwelir:

https://llyfrgelloedd.cymru/my-digital-library/

April 2020 –Following the closure of public libraries in Wales due to the Cofid-19 virus, there has been an increase in the use of library online services. Please take advantage of these free services. For more information visit:

https://libraries.wales/my-digital-library/

Mawrth 2020 – Christian Lauersen o Ddenmarc a Ralf Happel, bellach yn yr UDA, yn rhoi eu sylwadau ar 5 ffactor fydd yn dylanwadu ar ddatblygiad llyfrgelloedd cyhoeddus yn y deng mlynedd nesaf.

https://tinyurl.com/to46bg4

March 2020 - Christian Lauersen from Ddenmarc and Ralf Happel, now in the USA, provide their views on 5 factors that will influence public library development in the next 10 years.

Chwefror 2020 - Ar Chwefror 25 Cyhoeddwyd Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 20290-21. Mae’n cynnwys y canlynol:

Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Refeniw £11.144m, Cyfalaf £3.095 a’r Darpariaeth Pensiynau £622,000

Arweinyddiaeth strategol gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd – Refeniw £2.060m a Cyfalaf £1.430m.

Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol – Cyfalaf £5.838m (ar agor i geisiadau am grantiau i adnewyddu cyfleusterau cymunedol fel llyfrgelloedd).

https://tinyurl.com/t9q7wl2

February 2020 – On 25 February the Welsh Government published its Final Budget for 2020-21. It includes the following:

National Library – Revenue £11.144m, Capital £3.095m and Pension Provision £622,000.

Strategic leadership for museum, archive and library services – Revenue £2.060m and Capital £1.430m.

Community Facilities Programme – Capital £5.838m (Open to grant application to renew community facilities including libraries).https://tinyurl.com/tsl8rgt

Ionawr 2020 – Mis Ionawr cyhoeddwyd adroddiadau perfformiad blynyddol gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-19.

https://tinyurl.com/v8hyf7f   

January 2020 – In January the latest annual reports on the performance of public libraries in Wales for 2018-19 was published.

https://gov.wales/public-library-service-annual-reports-2018-2019

 

Hydref 2019 –  Mae Powys wedi cyhoeddi canlyniadau’r ymgynghoriad "Dyfodol Llyfrgelloedd Powys" cyn iddynt drafod newidiadau pellach i’r Gwasanaeth Llyfrgell.  “Roedd yn rhaid i'r gwasanaeth ddod o hyd i £200k o arbedion yn 2019/20 ynghyd ag arbedion pellach o tua £163k yn y dyfodol, a mwy eto i ddod efallai. https://tinyurl.com/y4a6jvey

October 2019 – Powys publish responses to the "Future of Powys Libraries" consultation in advance of a further review of Library Services. “It (Library Service) had been tasked with making savings of £200k during 2019/2020 with further savings required going forward of around £163k and possibly more again.” https://tinyurl.com/y2kecty7

Hydref 2019 - Cyngor Wrecsam yn ymgynghori ar sut i arbed £300,000 o gyllideb y Gwasanaeth Llyfrgell dros ddwy flynedd. https://tinyurl.com/y4dcczm4

October 2019 – Wrexham Council consult in order to reduce the Library Service budget by £300,000 over 2 years. https://tinyurl.com/yyc32yzg

Mehefin 2019 - Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi grant o £4.7m tuag at brosiect £9m i greu Archif Ddarlledu Genedlaethol yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yn ogystal ag yn y Llyfrgell, bydd mynediad cyhoeddus i’r deunydd digidol ar gael mewn canolfannau yn Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/48625504

June 2019 - A £9m project to create a national broadcast archive at the National Library of Wales is set to go ahead after securing a £4.7m Heritage Lottery grant. As well as at the Library, material will also be available to the public at digital hubs in Wrexham, Carmarthen and Cardiff. https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-48624924

Ebrill 2019 - Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18 (rhyddhawyd 11 Ebrill 2019) yn dangos fod 34% o’r ymatebwyr wedi defnyddio llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y 12 mis. Am fwy o fanylion cliciwch ar y linc isod:

https://tinyurl.com/y22w8glw

April 2019 - National Survey for Wales 2017-18 results (released on 11 April 2019) shows that 34% of respondents had used public libraries during the 12 month period. Further details available via the link below:

https://tinyurl.com/y4w9g6c2

 

Moderneiddio   llyfrgelloedd / Library modernisation

Cipolwg ar rai o lyfrgelloedd Cymru a thu hwnt. Lluniau Llyfrgelloedd Treforys, Llandrindod, a Helsignor uchod. Cliciwch ar yr 'Oriel' uchod i weld lluniau llyfrgell Glan-yrAfon, Hwlffordd a Dokk1, Aarhus.

Above are a few images of libraries in Wales and beyond. Photographs above feature Morriston, Llandrindod Wells and Helsingnor Lbraries. Click on the 'Gallery' above to see photos of the Riverside, Haverfordwest and Dokk1, Aarhus libraries.

Mai 2022 – Dros £750,000 ar gyfer llyfrgelloedd ac amgueddfeydd yng Nghymru https://tinyurl.com/4nzz5787

May 2022 - Over £750,000 for libraries and museums in Wales https://tinyurl.com/56h3dc2u

Hydref 2021 - Llyfrgell a chanolfan dysgu Prifysgol Kingston yn ennill un o brif wobrau pensaernïol 2021

https://tinyurl.com/27xty9c6

October 2021 - Kingston University library and learning centre wins one of the prestigious architectural prizes of 2021

Mehefin 2021 - £1.1 miliwn ar gyfer Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yng Nghymru 

https://tinyurl.com/kjf6eere

June 2021 - £1.1m for Museums and Libraries in Wales https://tinyurl.com/cnu544we

Ailagorwyd Llyfrgell Fflint ar 20 Ionawr, 2020 ar ol gwario £360,000 ar ei adnewyddu. https://tinyurl.com/sw3535z

Flint Library reopened on 20 January, 2020 after £360,000 revamp.

Agorwyd Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy ar 9 Rhagfyr 2019 sy’n cynnwys llyfrgell newydd. Unwaith fydd y Ganolfan wedi ei chwblhau yn nechrau 2020, bydd yn cynnwys yr Archifdy a chaffi. https://tinyurl.com/vck3t4r

Conwy Culture Centre opened its doors on 9 December 2019. It includes a new public library. Once the Centre is completed in early 2020, it will also include the county’s Archive Service and a café. https://tinyurl.com/vyeyo4j

Ym mis Rhagfyr 2019 agorwyd canolfan ddiwylliant Y Gaer yn Aberhonddu sy’n cynnwys llyfrgell (llai na’r bwriad gwreiddiol), amgueddfa a chaffi. https://tinyurl.com/vnctmct

Y Gaer, a new cultural centre for Brecon was opened in December 2019. It features a library (smaller than originally planned), museum and a cafe. https://tinyurl.com/w35lmxb

Ym mis Medi 2019 agorwyd llyfrgell newydd yng Nghaergybi fel rhan o ail-ddatblygiad yr hen Neuadd Farchnad. https://tinyurl.com/wp3dr7j

In Sptember 2019 a new library opened in Holyhead as part of the redevelopment of the old Market Hall. https://tinyurl.com/yx5ggu2o  

Mai 2019 - Bydd y Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru yn cefnogi moderneiddio 4 llyfrgell yn 2019-20 sef Llyfrgelloedd Pwllheli, Sgiwen, Ferndale a Y Fflint.    https://tinyurl.com/y6q5qk2k

May 2019 - The Welsh Government’s Transformation Capital Grant Programme fund will modernise 4 libraries in 2019-20, Pwllheli, Skewen, Ferndale and Flint. https://tinyurl.com/yyfnsqsg

Hydref 2018 – Mae ‘Cyllideb Ddrafft 2019-20: Cynigion Manwl’ Llywodraeth Cymru yn nodi £5m ar gyfer y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol sy’n darparu grantiau cyfalaf i ddatblygu cyfleusterau cymunedol gan gynnwys tafarndai, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, mannau gwyrdd, canolfannau celfyddydol a chanolfannau hamdden.                    https://tinyurl.com/ycyrfgqq

Mae hyn yn ychwanegol i’r cynllun blynyddol Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 2019/20 ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd sy’n cael ei weinyddu gan Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Noder fod cymal Datgan Diddordeb y cynllun ar gyfer 2019-20 wedi cau.   https://tinyurl.com/yas4pb85

October 2018 – The Welsh Government have allocated £5m in their Draft Budget 2019-20 towards the Community Facilities Programme. It provides capital grants to help communities maintain local facilities that bring people together, including pubs, libraries, museums, green spaces, arts centres and leisure centres. https://tinyurl.com/yayx6gfb

This is in addition to the annual Transformation Capital Grant Programme for museums, archives and libraries administered by the Museums, Archives and Libraries Division of the Welsh Government. The Expressions of Interest stage of the Programme for 2019-20 has already closed.                       https://tinyurl.com/y9l6pkmk

Mai 2018 - Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £1.35m mewn grantiau i foderneiddio amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru.

https://tinyurl.com/yc2zvpxb 

May 2018 - The Welsh Government awards £1.35m in grants to modernise museums, archives and libraries.

https://tinyurl.com/y8k6w6ha

Mai 2017 - £2.7m i lyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru

Bydd y Gronfa yn moderneiddio pum llyfrgell yn Ninbych, Caergybi, Pontypridd, Trefyclo a Townhill, gan sefydlu canolfannau cymunedol newydd ble y gall gwsmeriaid fanteisio ar amrywiol wasanaethau megis tai neu wasanaethau cymunedol, ochr yn ochr ag ystod amrywiol o gyfleusterau llyfrgelloedd. 

Bydd cyllid Llywodraeth Cymru hefyd o gymorth i'r cyfleusterau digidol sydd gan amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, gan gynnwys  Gwasanaeth y Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol, sy'n caniatâu i gwsmeriaid ddefnyddio e-lyfrau, cylchgronnau cyfrifiadurol, e-lyfrau clyweledol, e-gomics, a chyfeirlyfrau, ble bynnag a phryd bynnag y maent eisiau hynny. 

http://tinyurl.com/ld64qxp

May 2017 - £2.7m for libraries, museums and archives in Wales

The Fund will modernise five libraries in Denbigh, Holyhead, Knighton, Pontypridd and Townhill, establishing new community hubs where customers can access a range of services such as housing or community facilities, alongside an extensive range of library amenities.

Welsh Government funding will also support the digital offer from museums, archives and libraries, including the National Digital Library Service, which allows customers to access free e-books, e-zines, e-audio books, e-comics, and reference sources, wherever and whenever they want.

http://tinyurl.com/khnqkmv

Mawrth 2016 - Roedd mis Mawrth yn fis prysur i'r Dirprwy Weinidog, Ken Skates AM. Cyhoeddodd grantiau o £1m i foderneiddio 6 llyfrgell gyhoeddus, toc wedi iddo ymweld â'r canfed llyfrgell a foderneiddiwyd trwy'r cynllun grant arloesol Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol: http://tinyurl.com/glqd8bu      Roedd y grantiau yn rhan o fuddsoddiad o £2.3m yn y sector amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd gan y Llywodraeth.

Mawrth 2016 - March was a busy time for the Deputy Minister, Ken Skates AM. Grants of £1m were announced to modernise a further 6 libraries via the Community Learning Libraries grant scheme, shortly after he visited the 100th library to be modernised under the scheme: http://tinyurl.com/zhgf9jv The grants were part of  a Government investment of £2.3m in the museum archive an libraries sector.

Llyfrgelloedd sy'n cael grant / Libararies receiving a grant:

  • Llyfrgell Canolfan Star/Library at the Star Hub, Sblot/Splott, Caerdydd/Cardiff - £120,000
  • Llyfrgell Treffynnon / Holywell Library - £120,000
  • Llyfrgell Bala Library - £120,000
  • Llyfrgell Rhyd-y-car Library, Merthyr - £100,000
  • Llyfrgell Hwlffordd / Haverfordwest Library - £285,000
  • Llyfrgell Aberhonddu / Brecon Library - £250,000

 

 

 

Llyfrgelloedd: Gwneud gwahaniaeth Libraries: Making a difference

Shining a Light - Yn Ebrill 2017 cyhoeddodd  Ymddiriedolaeth Carnegie DU adroddiad Shining a Light, yn seiliedig ar ymchwil gan Ipsos MORI, sy’n nodi sut mae pobl ar draws y DU ag Iwerddon yn defnyddio llyfrgelloedd cyhoeddus a’u barn am y gwasanaeth. http://tinyurl.com/yd6kx37u

Taflen ar Gymru: https://tinyurl.com/ycast3p8

Shining a Light - In April 2017 the Carnegie UK Trust published its 'Shining a Light' report which drew on data collated by Ipsos MORI about how people across the UK and Ireland use public libraries and what they think of them. http://tinyurl.com/yd6kx37u 

Wales Factsheet:https://tinyurl.com/ycast3p8

Gwefan a chyfrif Trydar Llyfrgelloedd Cymru:

https://llyfrgelloedd.cymru/    https://twitter.com/LlyfrgellCymru

Libraries Wales website and Twitter account:

https://libraries.wales/         https://twitter.com/WelshLibraries

Gwefan Llywodraeth Cymru ar gyfer Llyfrgelloedd ac Archifdai:

https://llyw.cymru/llyfrgelloedd-archifdai

Welsh Government website for Libraries and Archives:

https://gov.wales/libraries-archives

Inffograffeg LLyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru  (gwaelod y dudalen): http://tinyurl.com/y85v34j9  

Welsh Public Libraries Inforgraphic (bottom of the page): http://tinyurl.com/yav66ddw

Cefnogwyr enwog. Cefnogwyr Enwog - Libraries Wales (llyfrgelloedd.cymru)

Famous fans. Famous Fans - Libraries Wales 

Y canllaw cychwynol ar gyfer lles mewn llyfrgelloedd: http://tinyurl.com/yb999wqf

The first incomplete guide to wellbeing in libraries: http://tinyurl.com/ydaslusd

 

Rhagfyr 2019 - Universal Credit and public libraries in Wales: A scoping study into digital inclusion and digital by default – adroddiad cychwynol y cwmpasu dechrau cyflwyno Credyd Cynhwysol yng Nghymru.

https://tinyurl.com/tk45sm2

December 2019 Universal Credit and public libraries in Wales: A scoping study into digital inclusion and digital by default – an initial report covering the early roll-out of Universal Credit in Wales.

Tachwedd 2019 - Public Libraries: The Case for Support – adroddiad sy’n cynnwys tystiolaeth ar efaith trawsnewidiol llyfrgelloedd cyhoeddus.

https://www.librariesdeliver.uk/reportnews

November 2019 - Public Libraries: The Case for Support draws on research and evidence to highlight the transformative impact of public libraries.

Tachwedd 2019 - Great School Libraries: Survey findings and update on phase 1 - Adroddiad sy’n nodi’r diffyg darpariaeth llyfrgell mewn ysgolion. Mae’r ymchwil hefyd yn tanlinellu cyfraniad llyfrgell i weithgareddau ehangach yr ysgol yn ogystal â’r cwricwlwm.

https://www.greatschoollibraries.org.uk/news

November 2019 - Great School Libraries: Survey findings and update on phase 1 – A report that highlights deficiencies in school library provision. This research also looks at how school libraries support wider activities as well as the curriculum. 

Print | Sitemap
© Huw Evans