Croeso / Welcome

Croeso i wefan sy'n dod a newyddion a sylwadau am ddatblygiadau llyfrgellyddol yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r wefan wrthi'n cael ei ddatblygu ac fe fyddwn yn croesawi syniadau am ddatblygu cynnwys.

 

Welcome to a website provides news and views of library developments in Wales and beyond. This website is under development, please forward any suggestions for content.

Newyddion  /  News

Am fwy o newyddion am lyfrgelloedd cyhoeddus ar draws Prydain gweler:  http://www.publiclibrariesnews.com/

For more information regarding public libraries click on the above.

Awst 2019 - Adroddodd y Powys County Times fod Cyngor Sir Powys yn bwrw ymlaen gyda’r cynllun i gyd-leoli Llyfrgell Y Trallwng ag Amgueddfa Powysland yn dilyn gwrthod y cais am adolygiad barnwrol.

https://tinyurl.com/y58l8y3n

August 2019 - Powys County Times reports that Powys County Council will press ahead with plans to co-locate Welshpool Library with Powysland Museum after the request for a judicial review was rejected.

Mehefin 2019 – Swydd allweddol i ddatblygu llyfrgelloedd yng Nghymru: Uwch Gynghorydd Datblygu Llyfrgelloedd; £37,600-£44,950. https://tinyurl.com/yxfz54ey

June 2019 – Key post in developing Welsh libraries: Senior Libraries Development Adviser; £37,600-£44,950. https://tinyurl.com/y3uwh3lf

 Mehefin 2019 - Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi grant o £4.7m tuag at brosiect £9m i greu Archif Ddarlledu Genedlaethol yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yn ogystal ag yn y Llyfrgell, bydd mynediad cyhoeddus i’r deunydd digidol ar gael mewn canolfannau yn Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/48625504

June 2019 - A £9m project to create a national broadcast archive at the National Library of Wales is set to go ahead after securing a £4.7m Heritage Lottery grant. As well as at the Library, material will also be available to the public at digital hubs in Wrexham, Carmarthen and Cardiff. https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-48624924

Mehefin 2019 -  Dwy erthygl, a nodwyd gan Public Library News, sy’n tanlinellu rôl ehangach llyfrgelloedd cyhoeddus a’r diffyg gweledigaeth a buddsoddiad yng Nghymru a'r DU!

https://tinyurl.com/y3kmc7ls

https://tinyurl.com/yy56phxj

June 2019 – Two articles highlighted by Public Library News that underline the wider role of public libraries and the lack of vision and investment in Wales and the UK!

Mai 2019 - Wrth annerch Cynhadledd Flynyddol Cymru Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth(CILIP), cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Yr Arglwydd Elis-Thomas, y byddai amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn derbyn bron i £1 filiwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu a gwella eu cyfleusterau a’u gwasanaethau.

https://tinyurl.com/y6q5qk2k

May 2019 - In addressing the Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) Wales Annual Conference today, the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Lord-Elis-Thomas, announced that museums, archives and libraries in Wales will benefit from nearly £1 million Welsh Government capital funding to develop and enhance their facilities and services.

https://tinyurl.com/yyfnsqsg

Ebrill 2019 - Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18 (rhyddhawyd 11 Ebrill 2019) yn dangos fod 34% o’r ymatebwyr wedi defnyddio llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y 12 mis. Am fwy o fanylion cliciwch ar y linc isod:

https://tinyurl.com/y22w8glw

April 2019 - National Survey for Wales 2017-18 results (released on 11 April 2019) shows that 34% of respondents had used public libraries during the 12 month period. Further details available via the link below:

https://tinyurl.com/y4w9g6c2

Ebrill 2019 - Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sy’n rhedeg llyfrgelloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yw’r cyntaf yng Nghymru i ddileu dirwyon am ddychwelyd eitemau’n hwyr.

https://tinyurl.com/y5drlp7f

April  2019- Awen Cultural Trust, who manage library services for Bridgend CBC, are the first in Wales to abolish fines for the late return of items.

Mawrth 2019 – Dros 400 yn protestio am ddyfodol llyfrgell Y Trallwng.

http://tinyurl.com/y4nb9uem

March 2019 – Over 400 protest over the future of Welshpool Library.

Mawrth 2019 - Cyhoeddodd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sy'n rhedeg llyfrgelloedd CBC Pen-y-bont, fod dirywion llyfrau hwyr yn cael eu dileu o'r cyntaf o Ebrill a bod Llyfrgell Y Pîl wedi ail-agor yn dilyn ei adnewyddu.

 http://tinyurl.com/yy6vefkq

March 2019 – Awen Cultural Trust, which runs Bridgend CBC's public libraries, announced that it will abolish all late fines from April 1 and that the refurbished Pyle Library has re-opened.

Chwefror 2019 - Mae prosiect arloesol gwerth £9 miliwn i greu Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru yn y LLyfrgell Genedlaethol gam yn nes ar ôl i Lywodraeth Cymru gadarnhau cymorth o £1 miliwn. Mae’n cynnwys trosglwyddo archif ddarlledu BBC Cymru i’r Llyfrgell. https://tinyurl.com/y2hnrh56

February 2019 - A ground-breaking £9million project to create a National Broadcast Archive for Wales at the National Library of Wales is a  step closer following confirmation of Welsh Government support of £1 million. It includes the transfer of th BBC Wales broadcast archive to the Library.

ttps://tinyurl.com/yxjqjwkd  

Ionawr 2019 – Yn dilyn torri cyllideb Gwasanaeth Llyfrgell Powys 50% yn 2016, mae ymgynghori ar doriadau pellach ar y gweill yn peryglu dyfodol 10 llyfrgell! (Diweddariad - toriadau wedi eu hepgor am 12 mis)

Newyddion – https://tinyurl.com/y8c7pjm4

Ymgynghoriad - https://tinyurl.com/ycqqje3t

January 2019 – Following a 50% cut to the Powys Library Service budget in 2016, the Council is consulting on further cuts which threatens the future of 10 libraries! (Update - cuts delayed for 12 months)

News – https://tinyurl.com/yczas6ym

Consultation - https://tinyurl.com/y7nxp5pc

Ionawr 2019 – Erthygl yn yr Independent am doriadau ariannol ym myd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ag orielau. https://tinyurl.com/y7sfn3e7

January 2019 – Article about funding cuts to libraries, museums and galleries in the Independent.

Ionawr 2019 – Rhybudd amserol am golli gwasanaethau cyhoeddus a llyfrgelloedd yn benodol yn y Guardian. https://tinyurl.com/yd6qyu5g

 January 2019 - Timely reminder in the Guardian about the loss of public services and public libraries in particular.

 

 

                   

 

Moderneiddio   llyfrgelloedd / Library modernisation

Cipolwg ar rai o lyfrgelloedd Cymru a thu hwnt. Lluniau Llyfrgelloedd Treforys, Llandrindod, a Helsignor uchod. Cliciwch ar yr 'Oriel' uchod i weld lluniau llyfrgell Glan-yrAfon, Hwlffordd a Dokk1, Aarhus.

Above are a few images of libraries in Wales and beyond. Photographs above feature Morriston, Llandrindod Wells and Helsingnor Lbraries. Click on the 'Gallery' above to see photos of the Riverside, Haverfordwest and Dokk1, Aarhus libraries.

Mai 2019 - Bydd y Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru yn cefnogi moderneiddio 4 llyfrgell yn 2019-20 sef Llyfrgelloedd Pwllheli, Sgiwen, Ferndale a Y Fflint.    https://tinyurl.com/y6q5qk2k

May 2019 - The Welsh Government’s Transformation Capital Grant Programme fund will modernise 4 libraries in 2019-20, Pwllheli, Skewen, Ferndale and Flint. https://tinyurl.com/yyfnsqsg

Hydref 2018 – Mae ‘Cyllideb Ddrafft 2019-20: Cynigion Manwl’ Llywodraeth Cymru yn nodi £5m ar gyfer y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol sy’n darparu grantiau cyfalaf i ddatblygu cyfleusterau cymunedol gan gynnwys tafarndai, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, mannau gwyrdd, canolfannau celfyddydol a chanolfannau hamdden.                    https://tinyurl.com/ycyrfgqq

Mae hyn yn ychwanegol i’r cynllun blynyddol Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 2019/20 ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd sy’n cael ei weinyddu gan Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Noder fod cymal Datgan Diddordeb y cynllun ar gyfer 2019-20 wedi cau.   https://tinyurl.com/yas4pb85

October 2018 – The Welsh Government have allocated £5m in their Draft Budget 2019-20 towards the Community Facilities Programme. It provides capital grants to help communities maintain local facilities that bring people together, including pubs, libraries, museums, green spaces, arts centres and leisure centres. https://tinyurl.com/yayx6gfb

This is in addition to the annual Transformation Capital Grant Programme for museums, archives and libraries administered by the Museums, Archives and Libraries Division of the Welsh Government. The Expressions of Interest stage of the Programme for 2019-20 has already closed.                       https://tinyurl.com/y9l6pkmk

Mai 2018 - Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £1.35m mewn grantiau i foderneiddio amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru.

https://tinyurl.com/yc2zvpxb 

May 2018 - The Welsh Government awards £1.35m in grants to modernise museums, archives and libraries.

https://tinyurl.com/y8k6w6ha

Mai 2017 - £2.7m i lyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru

Bydd y Gronfa yn moderneiddio pum llyfrgell yn Ninbych, Caergybi, Pontypridd, Trefyclo a Townhill, gan sefydlu canolfannau cymunedol newydd ble y gall gwsmeriaid fanteisio ar amrywiol wasanaethau megis tai neu wasanaethau cymunedol, ochr yn ochr ag ystod amrywiol o gyfleusterau llyfrgelloedd. 

Bydd cyllid Llywodraeth Cymru hefyd o gymorth i'r cyfleusterau digidol sydd gan amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, gan gynnwys  Gwasanaeth y Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol, sy'n caniatâu i gwsmeriaid ddefnyddio e-lyfrau, cylchgronnau cyfrifiadurol, e-lyfrau clyweledol, e-gomics, a chyfeirlyfrau, ble bynnag a phryd bynnag y maent eisiau hynny. 

http://tinyurl.com/ld64qxp

May 2017 - £2.7m for libraries, museums and archives in Wales

The Fund will modernise five libraries in Denbigh, Holyhead, Knighton, Pontypridd and Townhill, establishing new community hubs where customers can access a range of services such as housing or community facilities, alongside an extensive range of library amenities.

Welsh Government funding will also support the digital offer from museums, archives and libraries, including the National Digital Library Service, which allows customers to access free e-books, e-zines, e-audio books, e-comics, and reference sources, wherever and whenever they want.

http://tinyurl.com/khnqkmv

Mawrth 2016 - Roedd mis Mawrth yn fis prysur i'r Dirprwy Weinidog, Ken Skates AM. Cyhoeddodd grantiau o £1m i foderneiddio 6 llyfrgell gyhoeddus, toc wedi iddo ymweld â'r canfed llyfrgell a foderneiddiwyd trwy'r cynllun grant arloesol Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol: http://tinyurl.com/glqd8bu      Roedd y grantiau yn rhan o fuddsoddiad o £2.3m yn y sector amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd gan y Llywodraeth.

Mawrth 2016 - March was a busy time for the Deputy Minister, Ken Skates AM. Grants of £1m were announced to modernise a further 6 libraries via the Community Learning Libraries grant scheme, shortly after he visited the 100th library to be modernised under the scheme: http://tinyurl.com/zhgf9jv The grants were part of  a Government investment of £2.3m in the museum archive an libraries sector.

Llyfrgelloedd sy'n cael grant / Libararies receiving a grant:

  • Llyfrgell Canolfan Star/Library at the Star Hub, Sblot/Splott, Caerdydd/Cardiff - £120,000
  • Llyfrgell Treffynnon / Holywell Library - £120,000
  • Llyfrgell Bala Library - £120,000
  • Llyfrgell Rhyd-y-car Library, Merthyr - £100,000
  • Llyfrgell Hwlffordd / Haverfordwest Library - £285,000
  • Llyfrgell Aberhonddu / Brecon Library - £250,000

 

 

 

Llyfrgelloedd: Gwneud gwahaniaeth Libraries: Making a difference

Shining a Light - Yn Ebrill 2017 cyhoeddodd  Ymddiriedolaeth Carnegie DU adroddiad Shining a Light, yn seiliedig ar ymchwil gan Ipsos MORI, sy’n nodi sut mae pobl ar draws y DU ag Iwerddon yn defnyddio llyfrgelloedd cyhoeddus a’u barn am y gwasanaeth. http://tinyurl.com/yd6kx37u

Taflen ar Gymru: https://tinyurl.com/ycast3p8

Shining a Light - In April 2017 the Carnegie UK Trust published its 'Shining a Light' report which drew on data collated by Ipsos MORI about how people across the UK and Ireland use public libraries and what they think of them. http://tinyurl.com/yd6kx37u

Wales Factsheet:  https://tinyurl.com/ydgcmekz

Inffograffeg LLyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru  (gwaelod y dudalen): http://tinyurl.com/y85v34j9  

Welsh Public Libraries Inforgraphic (bottom of the page): http://tinyurl.com/yav66ddw

Dyfyniadau gan ddefnyddwyr llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru https://libraries.wales/story-bank/

Story bank of quotes from Welsh public library users.              https://libraries.wales/story-bank/

Y canllaw cychwynol ar gyfer lles mewn llyfrgelloedd: http://tinyurl.com/yb999wqf

The first incomplete guide to wellbeing in libraries: http://tinyurl.com/ydaslusd

Print Print | Sitemap
© Huw Evans